Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se

Presentation

Trosgnistans Mission är en allkristen missionsorganisation baserad i Betelförsamlingen i Runemo. Församlingen är medlem i Evangeliska Frikyrkan.

Arbete bedrivs i 16 länder. Missionärer, biståndsarbetare och praktikanter är verksamma i några av de länder där Trosgnistans mission är representerad. I de partnerorganisationer som ingår i samarbetet finns 2650 församlingar med cirka 165 000 medlemmar. Cirka 2500 infödda pastorer och andra medarbetare är verksamma inom dessa nationella kyrkor.

Trosgnistans Mission har en omfattande fadderorganisation som ser till att över 10 000 barn får månatlig hjälp på matstationer, barnhem och skolor.

Målsättningen är att stödja en hållbar utveckling av det civila samhället som främjar hela människan.  Insatser utgår från partnerorganisationernas delaktighet att själva arbeta för att förbättra sina levnadsförhållande. Trosgnistans Mission stödjer insatser genom nationella kyrkor som arbetar med församlingsplantering, evangelisation, utbildning, landsbygdsutveckling, fattigdomsbekämpning, miljö och gender.

Trosgnistans mission arbetar främst genom partnerförsamlingar som finns i följande länder: Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Kongo, Burundi, Indien, Nepal, Myanmar, Filippinerna & Ukraina. Insatser görs även i Lettland, Ryssland och Nordkorea.

Missionsstyrelse består av Curt Johansson, David Duveskog, Göran Duveskog, Maria Larsson, Stefan Ask, Ingegerd Johansson, GertOve Liw, Tord Renkel och Maria Herza.

Vision

"Evangelium över alla gränser"

Mission

 • Att nå onådda människor med evangelium om Jesus Kristus
 • Att bygga församlingar i enlighet med Nya Testamentets mönsterbild
 • Att medverkar till en hållbar utveckling i det civila samhället
 • Att lindra nöd och lidande
 • Att effektivt nå ut med information om Trosgnistans missionsverksamhet

Värdegrund

 • Tron på Jesus Kristus skall utgöra vår frälsningsgrund
 • Kärleken till Gud och våra medmänniskor skall vara vår drivkraft
 • Rättvisa mellan människor i vår värld skall vara vår eftersträvan
 • Barmhärtighet mot våra medmänniskor skall prägla vår tjänst
 • Ödmjukhet skall känneteckna vår karaktär
 • Ärlighet skall utmärka vårt förvaltarskap
 • Öppenhet skall iakttagas i våra relationer

Målsättningar

 • Onådda folk förvandlade genom evangeliets kraft
 • Självstyrande, självunderhållande och självpropagerande nytestamentliga församlingar
 • Ett bättre samhälle i vilket hela människans behov och utveckling främjas
 • Bättre levnadsvillkor för barn och vuxna som drabbats av nöd och lidande
 • Göra Trosgnistans Mission känd bland så många som möjligt

Strategier

Nå onådda folkgrupper genom följande aktiviteter:
 • evangeliska kampanjer
 • utsändande av missionärer
 • understöd till infödda missionärer
 • personlig evangelisation
 • radio och tv-mission i mån av möjlighet
Medverka till att stödja och bygga nytestamentliga församlingar på följande sätt:
 • bygga och understödja bibelskolor
 • regelbundna predikantseminarier
 • ledarutbildning och ledarseminarier
 • förse bibelskolor och ledare med god litteratur
 • stödja uppförande av kyrkbyggnader
Stödja en hållbar utveckling av det civila samhället som främjar hela människan genom olika insatser såsom:
 • sponsring av förskolor, primärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning
 • borrning av brunnar och utveckling av befintliga vattenkällor
 • hälso- och sjukvårdsprogram
 • program som belyser miljö-, gender- och demokratifrågor
Relevanta insatser för människor i nöd såsom:
 • Hjälp till fattiga barn i form av mat, kläder och utbildning genom fadderverksamhet
 • Insamlingskampanjer till nödställda människor
 • Katastrofinsatser
Sprida information om Trosgnistans missionsarbete bl a genom:
 • utgivning av tidningen Trons Gnista fyra gånger om året
 • utgivning av ett Fadderbrev två gånger om året
 • regelbundna annonser i aktuella tidskrifter
 • tryckning av broschyrer
 • utgivning av missionsvideos
 • årligen återkommande missionskonferenser
 • möten och besök på skolor och andra institutioner
 • genom Internet och TV

Identitet

 • Trosgnistans Mission är baserad i Betelförsamlingen, Runemo, som är
  ansluten till Evangeliska Frikyrkan.
 • Trosgnistans Mission har sitt högkvarter i Bollnäs
 • Trosgnistans Mission har ett systerkonto i Norge. Dettaär baserat i Evangeliekirken i Bergen.
 • Trosgnistans Mission är medlem i Svenska Missionsrådet
 • Trosgnistans Mission är medlem i Svensk Insamlingskontroll

Historia

I början av 1967 började två svenska missionärer ett litet pionjärarbete i sydvästra Kenya. De flyttade från Etiopien, där de verkat tidigare, till Kenya på inbjudan av en kenyansk pastor. Under hösten 1968 besökte en av missionärerna vid namn Bengt Sundh Sverige för att försöka finna någon församling, som var villig att ställa sig bakom det nystartade missionsarbetet. Han kom till Bollnäs, där Maranataförsamlingen Edsbyn-Bollnäs hade en tältmöteskampanj. Detta blev begynnelsen till Trosgnistans mission (TGM). En missionsstyrelse bildades i församlingen, och missionären återvände sedan till Kenya.

I september 1970 avlöste Curt Johansson med familj denna missionär. De fortsatte sedan pionjärarbetet, som hade påbörjats i kuriastammen i Kenya. Efter tre år återvände de hem och Curts bror Ove fortsatte missionsarbetet. Bröderna David och Göran Duveskog flyttade under mitten av 70-talet upp till Bollnäs och de kom senare att engagera sig för detta nystartade missionsarbete. David och hans familj tjänade under flera år ute i Kenya.

Från en ringa begynnelse så växte missionsarbetet snabbt. Missionärer kom ut både från Sverige, Norge, Finland och Holland. På Komotobo missionsstation byggdes en kyrka, en klinik, ett BB, ett barnhem och personalbostäder. I Migori, 4 mil därifrån, byggdes också en kyrka, en bibelskola och ett kvinnocenter. Därefter har ett stort antal kyrkor, förskolor, primärskolor och även några gymnasieskolor byggts i olika delar av Kenya.

Från Kenya utvidgades arbetet till Tanzania, Uganda och Indien. Under senare år har Trosgnistans mission också satsat på Rwanda, Kongo, Filippinerna, Ecuador, Lettland och Ukraina. Idag samarbetar TGM med över 2000 församlingar utöver världen.

Betelförsamlingen, Runemo utgör basen för denna mission (namnet på församlingen ändrades i samband med inköp av en kyrka i Runemo 1977). TGM:s kontorsfastighet finns i Bollnäs. Namnet Trosgnistan användes först på ett litet traktatblad, som utgavs av församlingen. Då missionen började att expandera alltmera antogs detta namn, som ett utåtriktat namn på missionsarbetet. 1973 inleddes ett samarbete med SIDA. Numera ingår TGM som en medlem i Svenska Missionsrådet. Församlingen beviljades 1986 medlemskap i Örebromissionen, numera Evangeliska Frikyrkan.

VAD TGM GÖR IDAG?

Idag satsas mycket på kontinuerlig hjälp till fattiga barn. Detta möjliggörs genom ett fadderprogram, som har växt till ca. 4000 faddrar. Utbildningsprogram pågår i Kenya för att höja standarden i skolorna. Befintliga vattenkällor utvecklas också för att få fram rent vatten. Ledarskapsträning har också en central plats. I flera länder har organisationsutvecklings-program genomförts för att effektivisera och stärka verksamheten. Större pastorsseminarier hålls årligen för att skickliggöra och utrusta församlingsledarna.

På hemmaplan hålls varje år i juli månad Smålandskonferensen på Ralingsåsgården utanför Aneby. En påskkonferens hålls i Betelkyrkan, Runemo. Tidningen Trons Gnista ges ut fyra gånger om året och ett Fadderbrev ges också ut ett par gånger om året. I ledningen för arbetet står Göran Duveskog (ordf.), David Duveskog (kassör), GertOve Liw (sekreterare) samt en styrelse utgörande sammanlagt 9 medlemmar.

För mer information beställ: Boken ”Kallad”.

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8